தமிழ்

2 Corinthians 3:6 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 3:6
புது உடன்படிக்கையின் ஊழியக்காரராயிருக்கும்படி, அவரே எங்களைத் தகுதியுள்ளவர்களாக்கினார்; அந்த உடன்படிக்கை எழுத்திற்குரியதாயிராமல், ஆவிக்குரியதாயிருக்கிறது; எழுத்து கொல்லுகிறது, ஆவியோ உயிர்ப்பிக்கிறது.


2 கொரிந்தியர் 3:6 in English

puthu Udanpatikkaiyin Ooliyakkaararaayirukkumpati, Avarae Engalaith Thakuthiyullavarkalaakkinaar; Antha Udanpatikkai Eluththirkuriyathaayiraamal, Aavikkuriyathaayirukkirathu; Eluththu Kollukirathu, Aaviyo Uyirppikkirathu.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 3