தமிழ்

Hebrews 8:6 in Tamil

எபிரெயர் 8:6
இவரோ விசேஷித்த வாக்குத்தத்தங்களின்பேரில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட விசேஷித்த உடன்படிக்கைக்கு எப்படி மத்திஸ்தராயிருக்கிறாரோ, அப்படியே முக்கியமான ஆசாரிய ஊழியத்தையும் பெற்றிருக்கிறார்.


எபிரெயர் 8:6 in English

ivaro Viseshiththa Vaakkuththaththangalinpaeril Sthaapikkappatta Viseshiththa Udanpatikkaikku Eppati Maththistharaayirukkiraaro, Appatiyae Mukkiyamaana Aasaariya Ooliyaththaiyum Pettirukkiraar.


Read Full Chapter : Hebrews 8