தமிழ்

Revelation 3:12 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:12
ஜெயங்கொள்ளுறவனெவனோ அவனை என் தேவனுடைய ஆலயத்திலே தூணாக்குவேன், அதினின்று அவன் ஒருக்காலும் நீங்குவதில்லை; என் தேவனுடைய நாமத்தையும் என் தேவனால் பரலோகத்திலிருந்திறங்கிவருகிற புதிய எருசலேமாகிய என் தேவனுடைய நகரத்தின் நாமத்தையும், என் புதியநாமத்தையும் அவன்மேல் எழுதுவேன்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:12 in English

jeyangaொlluravanevano Avanai En Thaevanutaiya Aalayaththilae Thoonnaakkuvaen, Athinintu Avan Orukkaalum Neenguvathillai; En Thaevanutaiya Naamaththaiyum En Thaevanaal Paralokaththilirunthirangivarukira Puthiya Erusalaemaakiya En Thaevanutaiya Nakaraththin Naamaththaiyum, En Puthiyanaamaththaiyum Avanmael Eluthuvaen.


Read Full Chapter : Revelation 3