தமிழ்

Revelation 3:10 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:10
என் பொறுமையைக்குறித்துச்சொல்லிய வசனத்தை நீ காத்துக்கொண்டபடியினால், பூமியில் குடியிருக்கிறவர்களைச் சோதிக்கும்படியாகப் பூச்சக்கரத்தின்மேலெங்கும் வரப்போகிற சோதனைக்காலத்திற்குத் தப்பும்படி நானும் உன்னைக் காப்பேன்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:10 in English

en Porumaiyaikkuriththuchchaொlliya Vasanaththai Nee Kaaththukkonndapatiyinaal, Poomiyil Kutiyirukkiravarkalaich Sothikkumpatiyaakap Poochchakkaraththinmaelengum Varappokira Sothanaikkaalaththirkuth Thappumpati Naanum Unnaik Kaappaen.


Read Full Chapter : Revelation 3