தமிழ்

Revelation 3:14 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:14
லவோதிக்கேயா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுதவேண்டியது என்னவெனில்: உண்மையும் சத்தியமுமுள்ள சாட்சியும், தேவனுடைய சிருஷ்டிக்கு ஆதியுமாயிருக்கிற ஆமென் என்பவர் சொல்லுகிறதாவது;


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:14 in English

lavothikkaeyaa Sapaiyin Thoothanukku Nee Eluthavaenntiyathu Ennavenil: Unnmaiyum Saththiyamumulla Saatchiyum, Thaevanutaiya Sirushtikku Aathiyumaayirukkira Aamen Enpavar Sollukirathaavathu;


Read Full Chapter : Revelation 3