தமிழ்

Revelation 22:6 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:6
பின்பு, அவர் என்னை நோக்கி: இந்தவசனங்கள் உண்மையும் சத்தியமுமானவைகள். சீக்கிரமாய்ச் சம்பவிக்கவேண்டியவைகளைத் தம்முடைய ஊழியக்காரருக்குக் காண்பிக்கும்பொருட்டு, பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளின் கர்த்தராகிய தேவனானவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பினார்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:6 in English

pinpu, Avar Ennai Nnokki: Inthavasanangal Unnmaiyum Saththiyamumaanavaikal. Seekkiramaaych Sampavikkavaenntiyavaikalaith Thammutaiya Ooliyakkaararukkuk Kaannpikkumporuttu, Parisuththa Theerkkatharisikalin Karththaraakiya Thaevanaanavar Thammutaiya Thoothanai Anuppinaar.


Read Full Chapter : Revelation 22