தமிழ்

Revelation 22:17 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:17
ஆவியும் மணவாட்டியும் வா என்கிறார்கள்; கேட்கிறவனும் வா என்பானாக; தாகமாயிருக்கிறவன் வரக்கடவன்; விருப்பமுள்ளவன் ஜீவத்தண்ணீரை இலவசமாய் வாங்கிக்கொள்ளக்கடவன்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:17 in English

aaviyum Manavaattiyum Vaa Enkiraarkal; Kaetkiravanum Vaa Enpaanaaka; Thaakamaayirukkiravan Varakkadavan; Viruppamullavan Jeevaththannnneerai Ilavasamaay Vaangikkollakkadavan.


Read Full Chapter : Revelation 22