தமிழ்

Revelation 22:1 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:1
பின்பு, பளிங்கைப்போல தெளிவான ஜீவத்தண்ணீருள்ள சுத்தமான நதி தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்பட்டுவருகிறதை எனக்குக் காண்பித்தான்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:1 in English

pinpu, Palingaippola Thelivaana Jeevaththannnneerulla Suththamaana Nathi Thaevanum Aattukkuttiyaanavarum Irukkira Singaasanaththilirunthu Purappattuvarukirathai Enakkuk Kaannpiththaan.


Read Full Chapter : Revelation 22