தமிழ்

Revelation 7:10 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7:10
அவர்கள் மகா சத்தமிட்டு: இரட்சிப்பின் மகிமை சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருக்கிற எங்கள் தேவனுக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7:10 in English

avarkal Makaa Saththamittu: Iratchippin Makimai Singaasanaththinmael Veettirukkira Engal Thaevanukkum Aattukkuttiyaanavarukkum Unndaavathaaka Entu Aarppariththaarkal.


Read Full Chapter : Revelation 7