தமிழ்

Revelation 4:6 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4:6
அந்தச் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகப் பளிங்குக்கொப்பான கண்ணாடிக்கடலிருந்தது; அந்தச் சிங்காசனத்தின் மத்தியிலும் அந்தச் சிங்காசனத்தைச் சுற்றிலும் நான்கு ஜீவன்களிருந்தன, அவைகள் முன்புறத்திலும் பின்புறத்திலும் கண்களால் நிறைந்திருந்தன.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4:6 in English

anthach Singaasanaththirku Munpaakap Palingukkoppaana Kannnnaatikkadalirunthathu; Anthach Singaasanaththin Maththiyilum Anthach Singaasanaththaich Suttilum Naanku Jeevankalirunthana, Avaikal Munpuraththilum Pinpuraththilum Kannkalaal Nirainthirunthana.


Read Full Chapter : Revelation 4