தமிழ்

Revelation 4:5 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4:5
அந்தச் சிங்காசனத்திலிருந்து மின்னல்களும் இடிமுழக்கங்களும் சத்தங்களும் புறப்பட்டன; தேவனுடைய ஏழு ஆவிகளாகிய ஏழு அக்கினி தீபங்கள் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக எரிந்துகொண்டிருந்தன.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Revelation 4:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices: and there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven Spirits of God.

American Standard Version (ASV)

And out of the throne proceed lightnings and voices and thunders. And `there was’ seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven Spirits of God;

Bible in Basic English (BBE)

And out of the high seat came flames and voices and thunders. And seven lights of fire were burning before the high seat, which are the seven Spirits of God;

Darby English Bible (DBY)

And out of the throne go forth lightnings, and voices, and thunders; and seven lamps of fire, burning before the throne, which are the seven Spirits of God;

World English Bible (WEB)

Out of the throne proceed lightnings, sounds, and thunders. There were seven lamps of fire burning before his throne, which are the seven Spirits of God.

Young’s Literal Translation (YLT)

and out of the throne proceed do lightnings, and thunders, and voices; and seven lamps of fire are burning before the throne, which are the Seven Spirits of God,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4:5 in English

anthach Singaasanaththilirunthu Minnalkalum Itimulakkangalum Saththangalum Purappattana; Thaevanutaiya Aelu Aavikalaakiya Aelu Akkini Theepangal Singaasanaththirku Munpaaka Erinthukonntirunthana.


Read Full Chapter : Revelation 4