தமிழ்

Revelation 4:4 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4:4
அந்தச் சிங்காசனத்தைச் சூழ இருபத்துநான்கு சிங்காசனங்களிருந்தன; இருபத்துநான்கு மூப்பர்கள் வெண்வஸ்திரந்தரித்து, தங்கள் சிரசுகளில் பொன்முடி சூடி அந்தச் சிங்காசனங்களின்மேல் உட்கார்ந்திருக்கக்கண்டேன்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4:4 in English

anthach Singaasanaththaich Soola Irupaththunaanku Singaasanangalirunthana; Irupaththunaanku Moopparkal Vennvasthiranthariththu, Thangal Sirasukalil Ponmuti Sooti Anthach Singaasanangalinmael Utkaarnthirukkakkanntaen.


Read Full Chapter : Revelation 4