தமிழ்

Revelation 4:9 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4:9
மேலும், சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருந்து, சதாகாலங்களிலும் உயிரோடிருக்கிறவருக்கு அந்த ஜீவன்கள், மகிமையையும் கனத்தையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் செலுத்தும்போது,


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4:9 in English

maelum, Singaasanaththinmael Veettirunthu, Sathaakaalangalilum Uyirotirukkiravarukku Antha Jeevankal, Makimaiyaiyum Kanaththaiyum Sthoththiraththaiyum Seluththumpothu,


Read Full Chapter : Revelation 4