தமிழ்

Revelation 4:1 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4:1
இவைகளுக்குப்பின்பு, இதோ, பரலோகத்தில் திறக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வாசலைக் கண்டேன். முன்னே எக்காளசத்தம்போல என்னுடனே பேச நான் கேட்டிருந்த சத்தமானது: இங்கே ஏறிவா, இவைகளுக்குப்பின்பு சம்பவிக்கவேண்டியவைகளை உனக்குக் காண்பிப்பேன் என்று விளம்பினது.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4:1 in English

ivaikalukkuppinpu, Itho, Paralokaththil Thirakkappattiruntha Oru Vaasalaik Kanntaen. Munnae Ekkaalasaththampola Ennudanae Paesa Naan Kaettiruntha Saththamaanathu: Ingae Aerivaa, Ivaikalukkuppinpu Sampavikkavaenntiyavaikalai Unakkuk Kaannpippaen Entu Vilampinathu.


Read Full Chapter : Revelation 4