தமிழ்

Revelation 1:1 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:1
சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்கவேண்டியவைகளைத் தம்முடைய ஊழியக்காரருக்குக் காண்பிக்கும்பொருட்டு, தேவன் இயேசுகிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும், இவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி, தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தினதுமான விசேஷம்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:1 in English

seekkiraththil Sampavikkavaenntiyavaikalaith Thammutaiya Ooliyakkaararukkuk Kaannpikkumporuttu, Thaevan Yesukiristhuvukku Oppuviththathum, Ivar Thammutaiya Thoothanai Anuppi, Thammutaiya Ooliyakkaaranaakiya Yovaanukku Velippaduththinathumaana Visesham.


Read Full Chapter : Revelation 1