தமிழ்

Revelation 1:11 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:11
அது நான் அல்பாவும் ஓமெகாவும், முந்தினவரும் பிந்தினவருமாயிருக்கிறேன். நீ காண்கிறதை ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி, ஆசியாவிலிருக்கிற எபேசு, சிமிர்னா, பெர்கமு, தியத்தீரா, சர்தை, பிலதெல்பியா, லவோதிக்கேயா என்னும் பட்டணங்களிலுள்ள ஏழு சபைகளுக்கும் அனுப்பு என்று விளம்பினது.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:11 in English

athu Naan Alpaavum Omekaavum, Munthinavarum Pinthinavarumaayirukkiraen. Nee Kaannkirathai Oru Pusthakaththil Eluthi, Aasiyaavilirukkira Epaesu, Simirnaa, Perkamu, Thiyaththeeraa, Sarthai, Pilathelpiyaa, Lavothikkaeyaa Ennum Pattanangalilulla Aelu Sapaikalukkum Anuppu Entu Vilampinathu.


Read Full Chapter : Revelation 1