தமிழ்

Revelation 1:11 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:11
அது நான் அல்பாவும் ஓமெகாவும், முந்தினவரும் பிந்தினவருமாயிருக்கிறேன். நீ காண்கிறதை ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி, ஆசியாவிலிருக்கிற எபேசு, சிமிர்னா, பெர்கமு, தியத்தீரா, சர்தை, பிலதெல்பியா, லவோதிக்கேயா என்னும் பட்டணங்களிலுள்ள ஏழு சபைகளுக்கும் அனுப்பு என்று விளம்பினது.

Revelation 1:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last: and, What thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia; unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea.

American Standard Version (ASV)

saying, What thou seest, write in a book and send `it’ to the seven churches: unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamum, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea.

Bible in Basic English (BBE)

Saying, What you see, put in a book, and send it to the seven churches; to Ephesus and to Smyrna and to Pergamos and to Thyatira and to Sardis and to Philadelphia and to Laodicea.

Darby English Bible (DBY)

saying, What thou seest write in a book, and send to the seven assemblies: to Ephesus, and to Smyrna, and to Pergamos, and to Thyatira, and to Sardis, and to Philadelphia, and to Laodicea.

World English Bible (WEB)

saying, “{TR adds “I am the Alpha and the Omega, the First and the Last.”}What you see, write in a book and send to the seven assemblies{TR adds “which are in Asia”}: to Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and to Laodicea.”

Young’s Literal Translation (YLT)

`I am the Alpha and the Omega, the First and the Last;’ and, `What thou dost see, write in a scroll, and send to the seven assemblies that `are’ in Asia; to Ephesus, and to Smyrna, and to Pergamos, and to Thyatira, and to Sardis, and to Philadelphia, and to Laodicea.’

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:11 in English

athu Naan Alpaavum Omekaavum, Munthinavarum Pinthinavarumaayirukkiraen. Nee Kaannkirathai Oru Pusthakaththil Eluthi, Aasiyaavilirukkira Epaesu, Simirnaa, Perkamu, Thiyaththeeraa, Sarthai, Pilathelpiyaa, Lavothikkaeyaa Ennum Pattanangalilulla Aelu Sapaikalukkum Anuppu Entu Vilampinathu.


Read Full Chapter : Revelation 1