தமிழ்

Revelation 1:20 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:20
என் வலதுகரத்தில் நீ கண்ட ஏழுநட்சத்திரங்களின் இரகசியத்தையும், ஏழுபொன் குத்துவிளக்குகளின் இரகசியத்தையும் எழுது; அந்த ஏழு நட்சத்திரங்களும் ஏழு சபைகளின் தூதர்களாம்; நீ கண்ட ஏழு குத்துவிளக்குகளும் ஏழு சபைகளாம்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:20 in English

en Valathukaraththil Nee Kannda Aelunatchaththirangalin Irakasiyaththaiyum, Aelupon Kuththuvilakkukalin Irakasiyaththaiyum Eluthu; Antha Aelu Natchaththirangalum Aelu Sapaikalin Thootharkalaam; Nee Kannda Aelu Kuththuvilakkukalum Aelu Sapaikalaam.


Read Full Chapter : Revelation 1