தமிழ்

Revelation 1:12 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:12
அப்பொழுது என்னுடனே பேசின சத்தத்தைப் பார்க்கத் திரும்பினேன்; திரும்பினபோது, ஏழு பொன் குத்துவிளக்குகளையும்,


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:12 in English

appoluthu Ennudanae Paesina Saththaththaip Paarkkath Thirumpinaen; Thirumpinapothu, Aelu Pon Kuththuvilakkukalaiyum,


Read Full Chapter : Revelation 1