தமிழ்

Amos 3:7 in Tamil

ஆமோஸ் 3:7
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் தீர்க்கதரிசிகளாகிய தம்முடைய ஊழியக்காரருக்குத் தமது இரகசியத்தை வெளிப்படுத்தாமல் ஒரு காரியத்தையும் செய்யார்.


ஆமோஸ் 3:7 in English

karththaraakiya Aanndavar Theerkkatharisikalaakiya Thammutaiya Ooliyakkaararukkuth Thamathu Irakasiyaththai Velippaduththaamal Oru Kaariyaththaiyum Seyyaar.


Read Full Chapter : Amos 3