தமிழ்

Revelation 22:11 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:11
அநியாயஞ்செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயஞ்செய்யட்டும்; அசுத்தமாயிருக்கிறவன் இன்னும் அசுத்தமாயிருக்கட்டும்; நீதியுள்ளவன் இன்னும் நீதிசெய்யட்டும்; பரிசுத்தமுள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:11 in English

aniyaayanjaெykiravan Innum Aniyaayanjaெyyattum; Asuththamaayirukkiravan Innum Asuththamaayirukkattum; Neethiyullavan Innum Neethiseyyattum; Parisuththamullavan Innum Parisuththamaakattum.


Read Full Chapter : Revelation 22