தமிழ்

Jude 1:24 in Tamil

யூதா 1:24
வழுவாதபடி உங்களைக் காக்கவும், தமது மகிமையுள்ள சந்நிதானத்திலே மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடே உங்களை மாசற்றவர்களாய் நிறுத்தவும் வல்லமையுள்ளவரும்,


யூதா 1:24 in English

valuvaathapati Ungalaik Kaakkavum, Thamathu Makimaiyulla Sannithaanaththilae Mikuntha Makilchchiyotae Ungalai Maasattavarkalaay Niruththavum Vallamaiyullavarum,


Read Full Chapter : Jude 1