தமிழ்

Jude 1:15 in Tamil

யூதா 1:15
தமக்கு விரோதமாய் அவபக்தியுள்ள பாவிகள் பேசின கடின வார்த்தைகளெல்லாவற்றினிமித்தமும், அவர்களைக் கண்டிக்கிறதற்கும், ஆயிரமாயிரமான தமது பரிசுத்தவான்களோடுங்கூட கர்த்தர் வருகிறார் என்று முன்னறிவித்தான்.


யூதா 1:15 in English

thamakku Virothamaay Avapakthiyulla Paavikal Paesina Katina Vaarththaikalellaavattinimiththamum, Avarkalaik Kanntikkiratharkum, Aayiramaayiramaana Thamathu Parisuththavaankalodungaூda Karththar Varukiraar Entu Munnariviththaan.


Read Full Chapter : Jude 1