தமிழ்

Jude 1:18 in Tamil

யூதா 1:18
கடைசிக்காலத்திலே தங்கள் துன்மார்க்கமான இச்சைகளின்படி நடக்கிற பரியாசக்காரர் தோன்றுவார்கள் என்று உங்களுக்குச் சொன்னார்களே.


யூதா 1:18 in English

kataisikkaalaththilae Thangal Thunmaarkkamaana Ichchaைkalinpati Nadakkira Pariyaasakkaarar Thontuvaarkal Entu Ungalukkuch Sonnaarkalae.


Read Full Chapter : Jude 1