தமிழ்

Revelation 22:19 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:19
ஒருவன் இந்தத் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்தின் வசனங்களிலிருந்து எதையாகிலும் எடுத்துப்போட்டால், ஜீவபுஸ்தகத்திலிருந்தும், பரிசுத்த நகரத்திலிருந்தும் இந்தப் புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளிலிருந்தும், அவனுடைய பங்கை தேவன் எடுத்துப்போடுவார்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:19 in English

oruvan Inthath Theerkkatharisana Pusthakaththin Vasanangalilirunthu Ethaiyaakilum Eduththuppottal, Jeevapusthakaththilirunthum, Parisuththa Nakaraththilirunthum Inthap Pusthakaththil Eluthappattavaikalilirunthum, Avanutaiya Pangai Thaevan Eduththuppoduvaar.


Read Full Chapter : Revelation 22