தமிழ்

Revelation 3:11 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:11
இதோ, சீக்கிரமாய் வருகிறேன்; ஒருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாதபடிக்கு உனக்குள்ளதைப் பற்றிக்கொண்டிரு.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:11 in English

itho, Seekkiramaay Varukiraen; Oruvanum Un Kireedaththai Eduththukkollaathapatikku Unakkullathaip Pattikkonntiru.


Read Full Chapter : Revelation 3