தமிழ்

Revelation 13:14 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13:14
மிருகத்தின்முன்பாக அந்த அற்புதங்களைச் செய்யும்படி தனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட சத்துவத்தினாலே பூமியின் குடிகளை மோசம்போக்கி, பட்டயத்தினாலே காயப்பட்டுப் பிழைத்த மிருகத்திற்கு ஒரு சொரூபம் பண்ணவேண்டுமென்று பூமியின் குடிகளுக்குச் சொல்லிற்று.

Revelation 13:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live.

American Standard Version (ASV)

And he deceiveth them that dwell on the earth by reason of the signs which it was given him to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast who hath the stroke of the sword and lived.

Bible in Basic English (BBE)

And those who are on the earth are turned from the true way by him through the signs which he was given power to do before the beast; giving orders to those who are on the earth to make an image to the beast, who was wounded by the sword, and came to life.

Darby English Bible (DBY)

And it deceives those that dwell upon the earth by reason of the signs which it was given to it to work before the beast, saying to those that dwell upon the earth to make an image to the beast, which has the wound of the sword, and lived.

World English Bible (WEB)

He deceives my own people who dwell on the earth because of the signs he was granted to do in front of the beast; saying to those who dwell on the earth, that they should make an image to the beast who had the sword wound and lived.

Young’s Literal Translation (YLT)

and it leadeth astray those dwelling on the land, because of the signs that were given it to do before the beast, saying to those dwelling upon the land to make an image to the beast that hath the stroke of the sword and did live,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13:14 in English

mirukaththinmunpaaka Antha Arputhangalaich Seyyumpati Thanakkuk Kodukkappatta Saththuvaththinaalae Poomiyin Kutikalai Mosampokki, Pattayaththinaalae Kaayappattup Pilaiththa Mirukaththirku Oru Soroopam Pannnavaenndumentu Poomiyin Kutikalukkuch Sollittu.


Read Full Chapter : Revelation 13