தமிழ்

1 Peter 4:19 in Tamil

1 பேதுரு 4:19
ஆகையால் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி பாடநுபவிக்கிறவர்கள் நன்மைசெய்கிறவர்களாய்த் தங்கள் ஆத்துமாக்களை உண்மையுள்ள சிருஷ்டிகர்த்தாவாகிய அவருக்கு ஒப்புக்கொடுக்கக்கடவர்கள்.


1 பேதுரு 4:19 in English

aakaiyaal Thaevanutaiya Siththaththinpati Paadanupavikkiravarkal Nanmaiseykiravarkalaayth Thangal Aaththumaakkalai Unnmaiyulla Sirushtikarththaavaakiya Avarukku Oppukkodukkakkadavarkal.


Read Full Chapter : 1 Peter 4