தமிழ்

1 Peter 4:11 in Tamil

1 பேதுரு 4:11
ஒருவன் போதித்தால் தேவனுடைய வாக்கியங்களின்படி போதிக்கக்கடவன்; ஒருவன் உதவிசெய்தால் தேவன் தந்தருளும் பெலத்தின்படி செய்யக்கடவன்; எல்லாவற்றிலேயும் இயேசுகிறிஸ்துமூலமாய் தேவன் மகிமைப்படும்படியே செய்வீர்களாக; அவருக்கே மகிமையும் வல்லமையும் சதாகாலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென்.

1 Peter 4:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

If any man speak, let him speak as the oracles of God; if any man minister, let him do it as of the ability which God giveth: that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion for ever and ever. Amen.

American Standard Version (ASV)

if any man speaketh, `speaking’ as it were oracles of God; is any man ministereth, `ministering’ as of the strength which God supplieth: that in all things God may be glorified through Jesus Christ, whose is the glory and the dominion for ever and ever. Amen.

Bible in Basic English (BBE)

If anyone has anything to say, let it be as the words of God; if anyone has the desire to be the servant of others, let him do it in the strength which is given by God; so that in all things God may have the glory through Jesus Christ, whose are the glory and the power for ever.

Darby English Bible (DBY)

If any one speak — as oracles of God; if any one minister — as of strength which God supplies; that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom is the glory and the might for the ages of ages. Amen.

World English Bible (WEB)

If any man speaks, let it be as it were oracles of God. If any man serves, let it be as of the strength which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen.

Young’s Literal Translation (YLT)

if any one doth speak — `as oracles of God;’ if any one doth minister — `as of the ability which God doth supply;’ that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom is the glory and the power — to the ages of the ages. Amen.

1 பேதுரு 4:11 in English

oruvan Pothiththaal Thaevanutaiya Vaakkiyangalinpati Pothikkakkadavan; Oruvan Uthaviseythaal Thaevan Thantharulum Pelaththinpati Seyyakkadavan; Ellaavattilaeyum Yesukiristhumoolamaay Thaevan Makimaippadumpatiyae Seyveerkalaaka; Avarukkae Makimaiyum Vallamaiyum Sathaakaalangalilum Unndaayiruppathaaka. Aamen.


Read Full Chapter : 1 Peter 4