தமிழ்

Romans 12:6 in Tamil

ரோமர் 12:6
நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின்படியே நாம் வெவ்வேறான வரங்களுள்ளவர்களானபடியினாலே, நம்மில் தீர்க்கதரிசனஞ்சொல்லுகிற வரத்தையுடையவன் விசுவாசப்பிரமாணத்துக்கேற்றதாகச் சொல்லக்கடவன்.


ரோமர் 12:6 in English

namakku Arulappatta Kirupaiyinpatiyae Naam Vevvaeraana Varangalullavarkalaanapatiyinaalae, Nammil Theerkkatharisananjaொllukira Varaththaiyutaiyavan Visuvaasappiramaanaththukkaettathaakach Sollakkadavan.


Read Full Chapter : Romans 12