ரோமர் 14:3

ரோமர் 14:3
புசிக்கிறவன் புசியாதிருக்கிறவனை அற்பமாயெண்ணாதிருப்பானாக; புசியாதிருக்கிறவனும் புசிக்கிறவனைக் குற்றவாளியாகத் தீர்க்காதிருப்பானாக; தேவன் அவனை ஏற்றுக்கொண்டாரே.


ரோமர் 14:3 ஆங்கிலத்தில்

pusikkiravan Pusiyaathirukkiravanai Arpamaayennnnaathiruppaanaaka; Pusiyaathirukkiravanum Pusikkiravanaik Kuttavaaliyaakath Theerkkaathiruppaanaaka; Thaevan Avanai Aettukkonndaarae.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 14