ரோமர் 14:15

ரோமர் 14:15
போஜனத்தினாலே உன் சகோதரனுக்கு விசனமுண்டாக்கினால், நீ அன்பாய் நடக்கிறவனல்ல; அவனை உன் போஜனத்தினாலே கெடுக்காதே, கிறிஸ்து அவனுக்காக மரித்தாரே.


ரோமர் 14:15 ஆங்கிலத்தில்

pojanaththinaalae Un Sakotharanukku Visanamunndaakkinaal, Nee Anpaay Nadakkiravanalla; Avanai Un Pojanaththinaalae Kedukkaathae, Kiristhu Avanukkaaka Mariththaarae.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 14