ரோமர் 14:1

ரோமர் 14:1
விசுவாசத்தில் பலவீனமுள்ளவனைச் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள்; ஆனாலும் அவனுடைய மன ஐயங்களைக் குற்றமாய் நிர்ணயிக்காமலிருங்கள்.


ரோமர் 14:1 ஆங்கிலத்தில்

visuvaasaththil Palaveenamullavanaich Serththukkollungal; Aanaalum Avanutaiya Mana Aiyangalaik Kuttamaay Nirnayikkaamalirungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 14