பிலிப்பியர் 2:2

பிலிப்பியர் 2:2
நீங்கள் ஏக சிந்தையும் ஏக அன்புமுள்ளவர்களாயிருந்து, இசைந்த ஆத்துமாக்களாய் ஒன்றையே சிந்தித்து, என் சந்தோஷத்தை நிறைவாக்குங்கள்.


பிலிப்பியர் 2:2 ஆங்கிலத்தில்

neengal Aeka Sinthaiyum Aeka Anpumullavarkalaayirunthu, Isaintha Aaththumaakkalaay Ontaiyae Sinthiththu, En Santhoshaththai Niraivaakkungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2