2 தெசலோனிக்கேயர் 2:13

2 தெசலோனிக்கேயர் 2:13
கர்த்தருக்குப் பிரியமான சகோதரரே, நீங்கள் ஆவியினாலே பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறதினாலும், சத்தியத்தை விசுவாசிக்கிறதினாலும் இரட்சிப்படையும்படிக்கு, ஆதிமுதல் தேவன் உங்களைத் தெரிந்துகொண்டபடியினாலே, நாங்கள் உங்களைக்குறித்து எப்பொழுதும் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கக் கடனாளிகளாயிருக்கிறோம்.


2 தெசலோனிக்கேயர் 2:13 ஆங்கிலத்தில்

karththarukkup Piriyamaana Sakothararae, Neengal Aaviyinaalae Parisuththamaakkappadukirathinaalum, Saththiyaththai Visuvaasikkirathinaalum Iratchippataiyumpatikku, Aathimuthal Thaevan Ungalaith Therinthukonndapatiyinaalae, Naangal Ungalaikkuriththu Eppoluthum Thaevanai Sthoththirikkak Kadanaalikalaayirukkirom.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 தெசலோனிக்கேயர் 2