2 தெசலோனிக்கேயர் 2:16

2 தெசலோனிக்கேயர் 2:16
நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவும், நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்து நித்திய ஆறுதலையும் நல்நம்பிக்கையையும் கிருபையாய் நமக்குக் கொடுத்திருக்கிற நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனும்,


2 தெசலோனிக்கேயர் 2:16 ஆங்கிலத்தில்

nammutaiya Karththaraakiya Yesukiristhuvum, Nammidaththil Anpukoornthu Niththiya Aaruthalaiyum Nalnampikkaiyaiyum Kirupaiyaay Namakkuk Koduththirukkira Nammutaiya Pithaavaakiya Thaevanum,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 தெசலோனிக்கேயர் 2