வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:9

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:9
இதோ, யூதரல்லாதிருந்தும் தங்களை யூதரென்று பொய் சொல்லுகிறவர்களாகிய சாத்தானுடைய கூட்டத்தாரில் சிலரை உனக்குக் கொடுப்பேன்; இதோ, அவர்கள் உன் பாதங்களுக்கு முன்பாக வந்து பணிந்து, நான் உன்மேல் அன்பாயிருக்கிறதை அறிந்துகொள்ளும்படி செய்வேன்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:9 ஆங்கிலத்தில்

itho, Yootharallaathirunthum Thangalai Yootharentu Poy Sollukiravarkalaakiya Saaththaanutaiya Koottaththaaril Silarai Unakkuk Koduppaen; Itho, Avarkal Un Paathangalukku Munpaaka Vanthu Panninthu, Naan Unmael Anpaayirukkirathai Arinthukollumpati Seyvaen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3