2 கொரிந்தியர் 4:17

2 கொரிந்தியர் 4:17
மேலும் காணப்படுகிறவைகளையல்ல, காணப்படாதவைகளை நோக்கியிருக்கிற நமக்கு அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கும் இலேசான நம்முடைய உபத்திரவம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கனமகிமையை உண்டாக்குகிறது.


2 கொரிந்தியர் 4:17 ஆங்கிலத்தில்

maelum Kaanappadukiravaikalaiyalla, Kaanappadaathavaikalai Nnokkiyirukkira Namakku Athiseekkiraththil Neengum Ilaesaana Nammutaiya Upaththiravam Mikavum Athikamaana Niththiya Kanamakimaiyai Unndaakkukirathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 கொரிந்தியர் 4