சங்கீதம் 119:71

சங்கீதம் 119:71
நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது; அதினால் உமது பிரமாணங்களைக் கற்றுக்கொள்ளுகிறேன்.


சங்கீதம் 119:71 ஆங்கிலத்தில்

naan Upaththiravappattathu Enakku Nallathu; Athinaal Umathu Piramaanangalaik Kattukkollukiraen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 119