பிலிப்பியர் 2:16

பிலிப்பியர் 2:16
எல்லாவற்றையும் முறுமுறுப்பில்லாமலும் தர்க்கிப்பில்லாமலும் செய்யுங்கள்.


பிலிப்பியர் 2:16 ஆங்கிலத்தில்

ellaavattaைyum Murumuruppillaamalum Tharkkippillaamalum Seyyungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2