1 பேதுரு 1:23

1 பேதுரு 1:23
அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான தேவவசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெநிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே.


1 பேதுரு 1:23 ஆங்கிலத்தில்

alivulla Viththinaalae Alla, Ententaikkum Nirkirathum Jeevanullathumaana Thaevavasanamaakiya Alivillaatha Viththinaalae Marupatiyum Jenippikkappattirukkireerkalae.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 பேதுரு 1