1 யோவான் 3:9

1 யோவான் 3:9
தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவஞ்செய்யான், ஏனெனில் அவருடைய வித்து அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது; அவன் தேவனால் பிறந்தபடியினால் பாவஞ்செய்யமாட்டான்.


1 யோவான் 3:9 ஆங்கிலத்தில்

thaevanaal Pirantha Evanum Paavanjaெyyaan, Aenenil Avarutaiya Viththu Avanukkul Thariththirukkirathu; Avan Thaevanaal Piranthapatiyinaal Paavanjaெyyamaattan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 யோவான் 3