கலாத்தியர் 4:11

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » கலாத்தியர் » கலாத்தியர் 4 » Galatians 4:11 in Tamil

கலாத்தியர் 4:11
நான் உங்களுக்காகப் பிரயாசப்பட்டது வீணாய்ப்போயிற்றோ என்று உங்களைக்குறித்துப் பயந்திருக்கிறேன்.


கலாத்தியர் 4:11 ஆங்கிலத்தில்


Tags நான் உங்களுக்காகப் பிரயாசப்பட்டது வீணாய்ப்போயிற்றோ என்று உங்களைக்குறித்துப் பயந்திருக்கிறேன்
கலாத்தியர் 4:11 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கலாத்தியர் 4