கலாத்தியர் 4:28

கலாத்தியர் 4:28
சகோதரரே நாம் ஈசாக்கைப்போல வாக்குத்தத்தத்துப் பிள்ளைகளாயிருக்கிறோம்.


கலாத்தியர் 4:28 ஆங்கிலத்தில்

sakothararae Naam Eesaakkaippola Vaakkuththaththaththup Pillaikalaayirukkirom.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கலாத்தியர் 4