கலாத்தியர் 4:14

கலாத்தியர் 4:14
அப்படியிருந்தும் என் சரீரத்திலுண்டாயிருக்கிற சோதனையை நீங்கள் அசட்டைபண்ணாமலும், அரோசியாமலும், தேவதூதனைப்போலவும், கிறிஸ்து இயேசுவைப்போலவும், என்னை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள்.


கலாத்தியர் 4:14 ஆங்கிலத்தில்

appatiyirunthum En Sareeraththilunndaayirukkira Sothanaiyai Neengal Asattaைpannnnaamalum, Arosiyaamalum, Thaevathoothanaippolavum, Kiristhu Yesuvaippolavum, Ennai Aettukkonnteerkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கலாத்தியர் 4