கலாத்தியர் 4:13

கலாத்தியர் 4:13
உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கிறபடி, நான் சரீர பலவீனத்தோடு முதலாந்தரம் உங்களுக்குச் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்தேன்.


கலாத்தியர் 4:13 ஆங்கிலத்தில்

ungalukkuth Therinthirukkirapati, Naan Sareera Palaveenaththodu Muthalaantharam Ungalukkuch Suviseshaththaip Pirasangiththaen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கலாத்தியர் 4