கலாத்தியர்

123456 1. ஒரே ஒரு உண்மையான நற்செய்தி - கலாத்தியர் 1:6

 2. பவுலின் அதிகாரம் தேவனிடமிருந்து வந்தது - கலாத்தியர் 1:11

 3. பிற அப்போஸ்தலர்களும் பவுலை ஏற்றுக்கொண்டனர் - கலாத்தியர் 2:1

 4. பேதுருவின் தவறைப் பவுல் வெளிப்படுத்துதல் - கலாத்தியர் 2:11

 5. விசுவாசத்தின் மூலமே தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிறது - கலாத்தியர் 3:1

 6. சட்டமும் வாக்குறுதியும் - கலாத்தியர் 3:15

 7. மோசேயின் சட்டங்களுடைய நோக்கம் - கலாத்தியர் 3:21

 8. கலாத்திய கிறிஸ்தவர்கள் மீது பவுலின் அன்பு - கலாத்தியர் 4:8

 9. ஆகார், சாராளின் சான்று - கலாத்தியர் 4:21

 10. சுதந்தரத்தைப் பாதுகாத்துக்கொள் - கலாத்தியர் 5:1

 11. ஆவியும் மனித இயல்பும் - கலாத்தியர் 5:16

 12. ஒருவருக்கொருவர் உதவுக - கலாத்தியர் 6:1

 13. வாழ்க்கை என்பது வயலில் நடுவது போன்றது - கலாத்தியர் 6:6

 14. பவுல் தன் நிருபத்தை முடித்தல் - கலாத்தியர் 6:11 15. கலாத்தியர் 1

  1:11:21:31:41:51:61:71:81:91:101:111:121:131:141:151:161:171:181:191:201:211:221:231:24

  கலாத்தியர் 2

  2:12:22:32:42:52:62:72:82:92:102:112:122:132:142:152:162:172:182:192:202:21

  கலாத்தியர் 3

  3:13:23:33:43:53:63:73:83:93:103:113:123:133:143:153:163:173:183:193:203:213:223:233:243:253:263:273:283:29

  கலாத்தியர் 4

  4:14:24:34:44:54:64:74:84:94:104:114:124:134:144:154:164:174:184:194:204:214:224:234:244:254:264:274:284:294:304:31

  கலாத்தியர் 5

  5:15:25:35:45:55:65:75:85:95:105:115:125:135:145:155:165:175:185:195:205:215:225:235:245:255:26

  கலாத்தியர் 6

  6:16:26:36:46:56:66:76:86:96:106:116:126:136:146:156:166:176:18