கலாத்தியர் 6:12

கலாத்தியர் 6:12
மாம்சத்தின்படி நல்வேஷமாய்க் காணப்பட விரும்புகிறவர்கள் எவர்களோ, அவர்கள் தாங்கள் கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவையினிமித்தம் துன்பப்படாதபடிக்கே உங்களை விருத்தசேதனம் பண்ணிக்கொள்ளக் கட்டாயம்பண்ணுகிறார்கள்.


கலாத்தியர் 6:12 ஆங்கிலத்தில்

maamsaththinpati Nalvaeshamaayk Kaanappada Virumpukiravarkal Evarkalo, Avarkal Thaangal Kiristhuvinutaiya Siluvaiyinimiththam Thunpappadaathapatikkae Ungalai Viruththasethanam Pannnnikkollak Kattayampannnukiraarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கலாத்தியர் 6