கலாத்தியர் 6:13

கலாத்தியர் 6:13
விருத்தசேதனம் அடைந்திருக்கிற அவர்களும் நியாயப்பிரமாணத்தைக் கைக்கொள்ளாமலிருக்கிறார்கள்; அப்படியிருந்தும், அவர்கள் உங்கள் மாம்சத்தைக்குறித்து மேன்மைபாராட்டும்படிக்கு நீங்கள் விருத்தசேதனம்பண்ணிக்கொள்ளவேண்டுமென்று விரும்புகிறார்கள்.


கலாத்தியர் 6:13 ஆங்கிலத்தில்

viruththasethanam Atainthirukkira Avarkalum Niyaayappiramaanaththaik Kaikkollaamalirukkiraarkal; Appatiyirunthum, Avarkal Ungal Maamsaththaikkuriththu Maenmaipaaraattumpatikku Neengal Viruththasethanampannnnikkollavaenndumentu Virumpukiraarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கலாத்தியர் 6