கலாத்தியர் 6:14

கலாத்தியர் 6:14
நானோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் சிலுவையைக் குறித்தேயல்லாமல் வேறொன்றையுங் குறித்து மேன்மைபாராட்டாதிருப்பேனாக; அவரால் உலகம் எனக்குச் சிலுவையிலறையுண்டிருக்கிறது, நானும் உலகத்திற்குச் சிலுவையிலறையுண்டிருக்கிறேன்.


கலாத்தியர் 6:14 ஆங்கிலத்தில்

naano Nammutaiya Karththaraakiya Yesukiristhuvin Siluvaiyaik Kuriththaeyallaamal Vaerontaiyung Kuriththu Maenmaipaaraattathiruppaenaaka; Avaraal Ulakam Enakkuch Siluvaiyilaraiyunntirukkirathu, Naanum Ulakaththirkuch Siluvaiyilaraiyunntirukkiraen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கலாத்தியர் 6