பிலிப்பியர் 3:3

பிலிப்பியர் 3:3
ஏனெனில், மாம்சத்தின்மேல் நம்பிக்கையாயிராமல், ஆவியினாலே தேவனுக்கு ஆராதனைசெய்து, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மேன்மைபாராட்டுகிற நாமே விருத்தசேதனமுள்ளவர்கள்.


பிலிப்பியர் 3:3 ஆங்கிலத்தில்

aenenil, Maamsaththinmael Nampikkaiyaayiraamal, Aaviyinaalae Thaevanukku Aaraathanaiseythu, Kiristhu Yesuvukkul Maenmaipaaraattukira Naamae Viruththasethanamullavarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 3